Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden
Artikel 1: Algemeen1) In deze voorwaarden wordt Joey’s PC-Hulp gevestigd te Leeuwarden aangeduid als Groen licht LED.

2) Op alle aanbiedingen van Groen licht LED zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op website van Groen licht LED (Groen licht LED). Op verzoek zendt Groen licht LED u een schriftelijk exemplaar.

3) Naast deze algemene voorwaarden kan Groen licht LED aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

4) De hierin vermelde voorwaarden prevaleren ten allen tijden boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van Groen licht LED.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

1) De koopovereenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod van Groen licht LED op internet of anderszins. Acceptatie vindt plaats door ontvangst van uw bestelling via een schriftelijke orderbevestiging.

2) Groen licht LED heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Artikel 3: Offertes

1) De prijsvermeldingen van Groen licht LED zijn geen offerte.

2) Alle offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen tenzij anders door ons is aangegeven.

3) Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is aangegeven.

Artikel 4: Aanbiedingen

1) Alle op de website van Groen licht LED vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan.

2) Groen licht LED behoudt zich het recht voor prijswijzingen door te voeren in de aanbiedingen.

Artikel 5: Prijzen

1) Alle prijzen van Groen licht LED zijn inclusief BTW.

2) Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld in de prijslijsten van Groen licht LED onder voorbehoud van type op drukfouten. Groen licht LED heeft het recht, voor levering de koper te informeren als dit het geval is.

3) De producten van Groen licht LED worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling. De diensten van Groen licht LED worden verricht tegen de prijs die Groen licht LED na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.

Artikel 6: Afbeeldingen

1) Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen op de website, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 7: Betaling

1) Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt, nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden onder rembours of via overboeking vooraf op onze rekening. Levering op factuur is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk tussen beide partijen nader overeengekomen wordt.

2) Voor het geval dat Groen licht LED een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3) Indien de koper de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Groen licht LED verschuldigd van 2% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.

4) Groen licht LED is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra Groen licht LED hiertoe is overgegaan is hij gerechtigd bij de koper de incassokosten in rekening te brengen.

5) De in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 8: Verzending

1) De producten reizen voor risico van Groen licht LED. De koper draagt het risico van de producten van het ogenblik af waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

2) De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreken daarvan worden de producten door TNT Post opgeslagen.

3) Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar Groen licht LED.

4) In geval de koper de producten geweigerd heeft of ze binnen 3 weken niet heeft afgehaald van de door de TNT Post op te geven opslagplaats, heeft Groen licht LED het recht u een factuur te sturen van de door Groen licht LED gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede waardevermindering. Deze kosten bedragen 10% van de hoofdsom met een minimum van € 20,-

Artikel 9: Levering

1) Bij betaling onder rembours, vindt levering plaats middels verzending van de goederen binnen tien werkdagen na ontvangst van de opdracht. Bij vooruitbetaling gelden dezelfde termijnen als bij rembours echter geldt hier niet de opdrachtdatum als uitgangspunt, maar de ontvangstdatum van de betaling. Mocht de levertijd de tien dagen overschrijden dan krijgt de koper hierover bericht met een opgave van de reden van vertraging.

2) De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.

3) Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Groen licht LED.

Artikel 10: Garantie

1) Groen licht LED staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

2) Groen licht LED hanteert de door de producent/leverancier gehanteerde garantietermijn voor de geleverde producten.

3) Op verbruiksproducten (batterijen etc..) geeft Groen licht LED geen garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

4) De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

A: indien de koper de producten heeft verwaarloosd.

B: indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Groen licht LED zijn verricht.

C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende onheilen.

D: indien het apparaat niet op de gebruikelijke wijze dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.

E: indien het apparaat wordt gebruikt met onderschikte of verkeerde accessoires.

F: indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

G: zonder geldige aankoopnota, of kopie van de aankoopnota

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

1) De eigendom van geleverde producten door Groen licht LED wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.

Artikel 12: Handelsmerk

1) De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Groen licht LED afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

Artikel 13: Aansprakelijkheidsbeperking

1) Groen licht LED aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere apparatuur van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd onderdeel, systeem of software.

2) Groen licht LED is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.

Artikel 14: Overmacht

1) Indien Groen licht LED door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.

2) Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelik te ontbinden voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.

3) In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige vergoeding.

4) Groen licht LED zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 15: Ontbinding

1) Indien de koper zijn verplichtingen jegens Groen licht LED niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op een andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Groen licht LED te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

2) In gevallen onder 1 genoemd, heeft Groen licht LED het recht, zonder ingebrekestelling, haarzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3) Groen licht LED is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen alsmede de geleverde producten terug te nemen.

4) In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij ten allen tijde eerst Groen licht LED schriftelijk verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

5) De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.

6) In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door Groen licht LED verrichte prestaties en heeft Groen licht LED onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 16: Arbitrage

Voor rechtszaken is het Nederlandse recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen koper en Groen licht LED zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn.

Artikel 17 Retouren

Groen licht LED biedt u de service om binnen 7 dagen na ontvangst van onze artikelen, deze aan ons te retourneren.
U ontvangt dan van ons een creditering voor 100% van de aanschafwaarde van het artikel. De bijkomende kosten voor verzending zijn niet declarabel.
Indien het artikel of de verpakking beschadigd is of incompleet, is Groen licht LED vrij een bedrag hiervoor in rekening te brengen afhankelijk van de grootte van de schade.

Bovengenoemde regeling passen wij toe gezien wij het geretourneerde artikel niet meer als nieuw artikel kunnen en willen verkopen.

Retourzendingen, voldoende gefrankeerd, kunnen gestuurd worden naar:

Groen licht LED
p/a Joey’s PC-Hulp
Vogelkersstraat 16
8924EB Leeuwarden